Cold Formed Structure

Cold Formed Structureโครงสร้างเหล็กรีดเย็น

PROSTEEL CBS (Cold-Formed Building System) คือ อาคารเหล็กสำเร็จรูปที่ผลิตและขึ้นรูปโครงสร้างหลักด้วยเหล็กรีดเย็น เคลือบ galvanize ซึ่งทุกชิ้นส่วนถูกผลิตจากโรงงาน ทำให้ขนาด ความยาว และรูเจาะถูกผลิตตามแบบที่ออกแบบด้วยโปรแกรมโดยวิศวกร หลังจากนั้น นำมาประกอบติดตั้งที่หน้างานด้วยระบบสลักเกลียว (Bolt Connection)