Cold Formed Structure

Cold Formed Structureโครงสร้างเหล็กรีดเย็น

PROSTEEL®  CBS (Cold-Formed Building System) คือ อาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตและขึ้นรูปโครงสร้างหลักด้วยเหล็กรีดเย็น เคลือบ galvanize ซึ่งทุกชิ้นส่วนถูกผลิตจากโรงงาน ทำให้ขนาด ความยาว และรูเจาะถูกผลิตตามแบบที่ออกแบบด้วยโปรแกรมโดยวิศวกร หลังจากนั้น นำมาประกอบติดตั้งที่หน้างานด้วยระบบสลักเกลียว (Bolt Connection)

CBS เป็นโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา เป็นระบบที่เหมาะกับอาคารขนาดเล็กที่มีความกว้างรอบอาคารไม่เกิน 20 เมตร และไม่รองรับน้ำหนักเครน