Installation

Installationติดตั้งอาคาร

Steel Builder มีทีมงานติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูปที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกฝนอบรมจนมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเข้าร่วมกับทีมงานของลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนของงานฐานราก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าและลดปัญหาในการติดตั้งอาคารที่อาจเกิดจากงานฐานราก นอกจากนี้เรายังมีบริการงานฐานรากด้วยเช่นกัน (กรณีที่ลูกค้าต้องการ)