Manufacture

Manufactureผลิตชิ้นส่วนอาคาร

Steel Builder มีกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอาคารเหล็กสำเร็จรูปที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ทันสมัย และมีการควบคุมคุณภาพของโรงงานด้วยระบบการบริหารที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 เพื่อให้ทุกชิ้นส่วนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด